عمران بازار
در این مقاله قصد داریم شماره را با اصول بنیادین هرنوع طرح و طراحی آشنا کنیم.

تعاریف اصول طراحی، ایده و عناصر اساسی (خط، شکل، جهت، اندازه، بافت، رنگ)

در این مقاله قصد داریم شماره را با اصول بنیادین هرنوع طرح و طراحی آشنا کنیم. تعاریف اصول طراحی، ایده و عناصر اساسی (خط، شکل، جهت، اندازه، بافت، رنگ) مقدمه: بطور کلی اصول طراحی، ایده ها و عناصر اساسی هستند که می توانند برای دستیابی به طراحی موفق به کار گرفته شوند. تعاریف اصول طراحی، […]